Partners

Partners

COORDINATOR

Tarptautinis IARS institutas / UK

Tarptautinis IARS institutas yra vartotojų vadovaujama(user-led) ir į vartotojus orientuota(user-foccused) labdaros organizacija, kurios misija yra suteikti kiekvienam galimybę padėti sukurti saugesnę, teisingesnę ir labiau įtraukiančią visuomenę. Per pastaruosius 10 metų IARS teikė pasaulinės klasės ir moderniausias vietinės, nacionalinės ir tarptautinės reikšmės švietimo, tyrimų, politikos ir tinklų kūrimo paslaugas.

Mes sutelkiame dėmesį į labiausiai atskirtų bendruomenių įgalinimą teikdami tiesiogines paslaugas, kartu suteikdami organizacijoms galimybę pasiekti, įvertinti ir pagerinti savo socialinį poveikį. Tarptautinis IARS institutas yra žinomas dėl savo tvirto, nepriklausomo, įrodymais pagrįsto požiūrio į dabartinių socialinių problemų sprendimą. Esame pripažinti tarptautiniu mastu už savo patirtį teisingumo, lygybės ir jaunimo srityse ir įgyvendinome projektus tokiose srityse kaip atkuriamasis teisingumas, reabilitacija, žmogaus teisės ir integracija, pilietiškumas, viešosios paslaugos ir vartotojų vadovaujami tyrimai / vertinimas.

www.iars.org.uk

Symplexis / Greece

„Symplexis“ yra Graikijos ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – užtikrinti lygias galimybes visiems. Organizacija kryptingai dirba ugdant įgūdžius, suteikiant galią ir skatinant aktyvų įsitraukimą ir dalyvavimą, daugiausia dėmesio skiriant pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms, ypač toms, kurios turi mažiau galimybių. „Symplexis“ misija yra sustiprinti socialinę sanglaudą vykdant integracines bei projektines veiklas, kuriomis siekiama skatinti socialiai remtinų grupių, kurioms gresia atskirtis, įtraukimą, tuo pačiu skatinant ir ginant įvairių tipų gyventojų grupių, susiduriančių su diskriminacija, teises, sutelkiant dėmesį į aukų įgalinimą ir palaikymą, sąmoningumo didinimą ir dalijimąsi informacija visais lygmenimis.

„Symplexis“ veikla grindžiama vartotojų vadovaujamu (user-led) požiūriu ir intervencijomis, susijusiomis su keturiomis pagrindinėmis kompetencijos ašimis:

 • Socialinė ir ekonominė aprėptis tų, kuriems labiausiai reikia pagalbos, apima įvairias veiklas, kuriomis siekiama sumažinti skurdą, užkirsti kelią marginalizacijai ir skatinti tvarią nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją, ypač daug dėmesio skiriant trečiųjų šalių piliečiams.
 • Žmogaus teisių apsauga ir skatinimas vykdant veiklą ir intervencijas, tenkinančias daugelio diskriminuojamų gyventojų grupių, tokių kaip moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės, smurto ir prekybos žmonėmis aukos, LGBTQI bendruomenė, romai ir nelydimi nepilnamečiai, migrantai ir prieglobsčio prašytojai / pabėgėliai, poreikius.
 • Ugdomas kvalifikacijos kėlimas, gebėjimų ugdymas ir įgalinimas pažeidžiamoms grupėms, siekiant skatinti visiems vienodą prieigą prie formaliojo ir neformaliojo švietimo ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, orientuojantis į žemos kvalifikacijos asmenis, susiduriančiais su sunkumais darbo rinkoje.
 • Vaikų ir jaunimo vystymasis įgyvendinant veiksmus ir projektus, skirtus sumažinti jaunimo skurdą, skatinti vaikų apsaugą ir skatinti socialinę įtrauktį bei vystymąsi.

symplexis.eu

Center for Social Innovation – CSI / Cyprus

Socialinių inovacijų centras (CSI) yra mokslinių tyrimų ir plėtros organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra skatinti socialines inovacijas, kurios gali sukelti teigiamų pokyčių vietos, nacionaliniame, regioniniame ir globaliame kontekste. CSI glaudžiai bendradarbiauja su vyriausybėmis, vietos administravimo agentūromis, ne pelno siekiančiomis agentūromis, komerciniais subjektais ir švietimo įstaigomis spręsdama socialinius, ekonominius ir kultūrinius iššūkius.

Sisteminius iššūkius identifikuoja ir sprendžia remdamiesi įrodymais pagrįstais tyrimais, taip pat atlieka pažangiausius globalių, nacionalinių, regioninių ir vietinių sprendimų tyrimus. Kuria sprendimus atsižvelgdami į vietos ekosistemą, kultūros dinamiką, patenkina suinteresuotųjų šalių poreikius ir įgyvendinda tuos sprendimus bei laikosi nuolatinio budrumo, užtikrinant nuolatinį grįžtamojo ryšio ciklą ir pakeitimus. Organizacijos naudojami grįžtamojo ryšio mechanizmai ir procesai leidžia jiems užtikrintai palaikyti ryšį su suinteresuotosiomis šalimis ir nuolat atnaujinti socialinių sprendimų pasiūlymą.

CSI komandą sudaro atviro požiūrio, visiškai aprūpinti tyrėjai, pedagogai, socialiniai darbuotojai, socialiniai verslininkai, projektų vadovai, instruktoriai ir informacinių technologijų kūrėjai. SIC pasižymi sugebėjimu nustatyti socialinius poreikius, kurti ir įgyvendinti pakoreguotas iniciatyvas, suprojektuoti ir suteikti derlingą pagrindą tvariam augimui.
CSI kompetencijos sritys yra socialinis teisingumas, darbo rinka, švietimas ir e-mokymasis, socialinis verslumas, projektų valdymas, projektų vertinimo paslaugos, produktų tvirtinimai ir mokymai.

csicy.com

Diversity Development Group / Lithuania

DDG yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – vykdyti socialinius (mokslinius, taikomuosius ir infrastruktūrinius) projektus ir tyrimus žmogaus teisių, švietimo, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir integracijos srityse. Strateginis organizacijos uždavinys – vystyti įvairovę siekiant tvarios, tolerantiškos ir socialiai atsakingos visuomenės.

Diversity Development Group siekia:

 • Informuoti ir šviesti visuomenę apie migrantų ir kitų pažeidžiamų grupių situaciją Lietuvoje ir kitose ES valstybėse narėse;
 • Aktyviai dalyvauti socialinės politikos vystyme, užtikrinant pažeidžiamų visuomenės grupių apsaugą ir žmogaus teises, įskaitant diskriminacijos, pažeidžiamumo ir išnaudojimo mažinimą, tolerancijos, lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimą;
 • Siekiant tvarios, tolerantiškos ir socialiai atsakingos visuomenės, kurti ir plėtoti tarpsektorinio bendradarbiavimo mechanizmus;
 • Didinti visuomenės sąmoningumą apie prekybos žmonėmis problematiką šiuolaikinėse visuomenėse.

www.diversitygroup.lt

CESIE / Italy

CESIE yra Europos studijų ir iniciatyvų centras , įsikūręs Palerme, Sicilijoje. Jis buvo įkurtas 2001 m., įkvėptas sociologo, aktyvisto ir pedagogo Danilo Dolci (1924–1997) darbo ir teorijų.

Centro misija yra skatinti švietimo naujoves, dalyvavimą ir augimą. ESIC šūkis – pasaulis yra tik viena būtybė, kuri atspindi filosofiją, kuria remiasi organizacija: įtrauktis ir teisingumas visiems.

CESIE struktūrą sudaro 6 pagrindinės sritys:

 • Aukštasis mokslas ir moksliniai tyrimai: pažangos skatinimas, tvarūs ir atsakingi moksliniai tyrimai ir inovacijos aukštojo mokslo ir tyrimų sistemose;
 • Teisės ir teisingumas: lygybės skatinimas, žmonių teisių gynimas, prevencija ir reagavimas į smurtą ir diskriminaciją;
 • Suaugusiesiems: visą gyvenimą trunkančio mokymosi suaugusiųjų švietimo srityje tobulinimas, inovatyvių praktikų skatinimas ir pagrindinių suaugusiųjų gebėjimų plėtojimas;
 • Migracija: veiksmingų ir įtraukių požiūrių į prieglobsčio prašytojus, pabėgėlius ir migrantus plėtojimas;
 • Mokykla: mokyklinio ugdymo kokybės ir efektyvumo gerinimas;
 • Jaunimas: aktyvaus pilietiškumo, mokymo, švietimo ir mobilumo didinimas.

www.cesie.org

Harokopio University / Greece

Įkurtas 1991 m., Atėnų Harokopio universitetas yra pelno nesiekianti viešoji aukštojo mokslo įstaiga, įsikūrusi Atėnuose. HUA siūlo bakalauro laipsnius keliose studijų srityse. Ji turi pasirinktinio priėmimo politiką, pagrįstą stojamaisiais egzaminais. Universitetas teikia akademines ir neakademines priemones bei paslaugas studentams, tokias kaip biblioteka, studijos užsienyje ir mainų programos, bei administracinės paslaugos.

Universitetas turi keturis departamentus:

 • Mityba ir dietologija;
 • Geografija;
 • Namų ekonomika ir ekologija;
 • Informatika ir telematika.

Universitetas siūlo keturias bakalauro ir penkias magistrantūros programas.

Informatikos ir telematikos katedra yra ketvirtasis ir paskutinis (2006 m.) įsteigtas universiteto skyrius. Katedros misija yra skatinti kompiuterių mokslą, visų pirma į tinklą orientuotų sistemų kūrimą ir e. paslaugas, siekiant suteikti studentams teorinių ir praktinių įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų projektuojant, tobulinant ir teikiant techninių sprendimų paslaugas visose IRT(Informacijos ir ryšių technologijos) srityse. Departamentas taip pat vykdo pagrindinius ir taikomuosius tyrimus visose su IRT susijusiose srityse, daugiausia dėmesio skiriant žmogaus -mašinos sąveikai ir pasekmėms, kurias technologinė pažanga gali sukelti arba išspręsti, jei kruopščiai suprojektuota.

Visi pagrindiniai projekte dalyvaujantys asmenys yra susiję su moksliniais tyrimais, susijusiais su programinės įrangos ir duomenų inžinerija bei mokslu, ir pabrėžia kompiuterių ir informatikos taikymą įvairiose srityse, ypač srityse, susijusiose su keturiomis disciplinomis, kurias apima universiteto katedros. Jų straipsniai publikuojami populiariausiuose žurnaluose visame pasaulyje, pvz., IEEE, ACM, „Elsevier“, „Springer“, „Wiley“, ir dalyvauja įvairiuose finansuojamuose mokslinių tyrimų ir plėtros bendradarbiavimo projektuose iš tokių institucijų kaip EB, Kataro nacionalinis tyrimų fondas, EEE dotacijos ir kt.

www.hua.gr

Draugai

VAIKAI SVARBIAUSIA projektas nebūtų įmanomas be:

E

Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza – Comune di Palermo

E

Liceo Scientifico "Ernesto Basile" – Palermo