Το Έργο

Το Έργο

Στόχος του έργου

Η βία με βάση το φύλο είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο. Και ενώ οι στρατηγικές και η σχετική βιβλιογραφία σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα σταδιακά αυξάνονται, η έρευνα πάνω σε θέματα σχεσιακής βίας καθώς και σε στρατηγικές αντιμετώπισης του φαινομένου παραμένει πολύ περιορισμένη και επομένως ελλιπής.

Το έργο Children First αποτελεί μια κοινή προσπάθεια εκπαίδευσης μαθητών (ηλικίας 12-18 ετών) αναφορικά με τη βία με βάση το φύλο με απώτερο σκοπό την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σχεσιακής βίας, μέσω της καταπολέμησης φυλετικών στερεοτύπων που ενισχύουν τέτοιου είδους μορφές βίας.

Πως?

Συλλογή δεδομένων και καλών πρακτικών

για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της σχεσιακής βίας µεταξύ των νέων και σκιαγράφηση της διάστασης του φαινοµένου της βίας µε βάση το φύλο.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Για δασκάλους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ώστε να παρουσιαστούν τρόποι αποτελεσματικής πρόληψης και καταπομέλησης της σχεσιακής βίας στα σχολεία.

Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι

Για παιδιά και νέους προκειμένου να μάθουν να αμφισβητηθούν τα στερεότυπα και τις νόρμες που οδηγούν στη βία.

Άτυπο δίκτυο

Εκπαιδευτικών φορέων, οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δασκάλων, εκπαιδευτικών, γονέων παιδιών και νέων με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και σχετικών ευρυμάτων.

Καμπάνια ευαισθητοποίησης

Με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενσωμάτωσης στα παιδιά και τους εφήβους.
Τρεις βασικές προσεγγίσεις:

Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα πάνω:

ξεκινάμε από τις απόψεις των παιδιών και των νέων ώστε να κατανοήσουμε πως εκλαμβάνουν τη βία στις σχέσεις τους.

Μεθοδολογία με επίκεντρο το χρήστη:

σε αυτό το έργο, τα παιδιά έρχονται πρώτα. Επομένως, τα παιδιά και οι νέοι έχουν συμβουλευτικό ρόλο στο έργο, ως μέλη των Συμβουλευτικών οργάνων (Συμβουλίων) που θα δημιουργηθούν με στόχο της συνεργασία και ανατροφοδότηση στη δημιουργία εργαλείων, ενημερωτικού υλικού και στην υλοποίηση της καμπάνιας ευαισθητοποίησης.

Aρχές της μη διάκρισης:

Το έργο υποστηρίζει και σέβεται τις αρχές της μη διάκρισης, της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και των δικαιωμάτων του παιδιού. Η ισορροπία μεταξύ των φύλων επιδιώκεται σε όλες τις δραστηριότητες του έργου, κανείς δεν υφίσταται διακρίσεις και ενθαρρύνεται η ποικιλομορφία της ταυτότητας των φύλων και του σεξουαλικού προσανατολισμού. Τα στερεότυπα των φύλων και οι ρόλοι των φύλων απορρίπτονται και οι αρχές της ισότητας και της ένταξης για όλους ενσωματώνονται στο σύνολο του έργου.