Το Έργο

Το Έργο

Στόχος του έργου

Η βία με βάση το φύλο είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο και ενώ οι στρατηγικές αντιμετώπισης και η σχετική βιβλιογραφία σταδιακά αυξάνονται, η βία στις συντροφικές σχέσεις παιδιών και εφήβων παραμένει ένα φαινόμενο με ανεπαρκή ερευνητικά στοιχεία και ελάχιστες πολιτικές αντιμετώπισης.

Το έργο Children First αντιπροσωπεύει μια κοινή προσπάθεια εκπαίδευσης παιδιών σχολικής ηλικίας (12-18 ετών) με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου μέσω της καταπολέμησης στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και που.

Πως?

Συλλογή δεδομένων και καλών πρακτικών

για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχεσιακής βίας μεταξύ των νέων και σκιαγράφηση της διάστασης του φαινομένου της βίας με βάση το φύλο.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να παρουσιαστούν τρόποι αποτελεσματικής πρόληψης και καταπολέμησης της σχεσιακής βίας στα σχολεία.

Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι

για παιδιά και νέους που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και πρόληψη του φαινομένου της βίας στις σχέσεις μεταξύ εφήβων.

Άτυπο δίκτυο

εκπαιδευτικών φορέων, οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκπαιδευτικών, γονέων, παιδιών και νέων με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και σχετικών ευρημάτων.

Καμπάνια ευαισθητοποίησης

με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων και την αμφισβήτηση των στερεοτύπων που οδηγούν στη βία.

Τρεις βασικές προσεγγίσεις:

Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα πάνω:

ξεκινάμε από τις απόψεις των παιδιών και των νέων ώστε να κατανοήσουμε πως εκλαμβάνουν τη βία στις σχέσεις τους.

Μεθοδολογία με επίκεντρο το χρήστη:

σε αυτό το έργο, τα παιδιά έρχονται πρώτα. Επομένως, τα παιδιά και οι νέοι έχουν συμβουλευτικό ρόλο στο έργο, ως μέλη των Συμβουλευτικών οργάνων (Συμβουλίων) που θα δημιουργηθούν με στόχο της συνεργασία και ανατροφοδότηση στη δημιουργία εργαλείων, ενημερωτικού υλικού και στην υλοποίηση της καμπάνιας ευαισθητοποίησης.

Aρχές της μη διάκρισης:

Το έργο υποστηρίζει και σέβεται τις αρχές της μη διάκρισης, της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και των δικαιωμάτων του παιδιού. Η ισορροπία μεταξύ των φύλων επιδιώκεται σε όλες τις δραστηριότητες του έργου, κανείς δεν υφίσταται διακρίσεις και ενθαρρύνεται η ποικιλομορφία της ταυτότητας των φύλων και του σεξουαλικού προσανατολισμού. Τα στερεότυπα των φύλων και οι ρόλοι των φύλων απορρίπτονται και οι αρχές της ισότητας και της ένταξης για όλους ενσωματώνονται στο σύνολο του έργου.