Εταίροι

Εταίροι

COORDINATOR

Διεθνές Ινστιτούτο IARS / Ηνωμένο Βασίλειο

Το Διεθνές Ινστιτούτο IARS είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα με επίκεντρο τον άνθρωπο, του οποίου η αποστολή είναι να προσφέρει σε όλους την ευκαιρία να βοηθήσουν να δημιουργηθεί μια ασφαλέστερη και δικαιότερη κοινωνία. Τα τελευταία 10 χρόνια, το Ινστιτούτο IARS παρέχει υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης σε θέματα πρωτοποριακής εκπαίδευσης, έρευνας, πολιτικής και δικτύωσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Έχουμε επικεντρωθεί στην ενδυνάμωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων μέσω της παροχής στοχευμένων υπηρεσιών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε οργανισμούς να ενισχύσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο. Το Διεθνές Ινστιτούτο IARS είναι γνωστό για την ισχυρή, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη του προσέγγιση ως προς την επίλυση των σημερινών κοινωνικών προβλημάτων. Είμαστε αναγνωρισμένοι σε διεθνές επίπεδο για την εμπειρία μας στον τομέα της δικαιοσύνης, της ισότητας και της νεολαίας και έχουμε υλοποιήσει έργα σε τομείς όπως η αποκαταστατική δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ένταξη, η ιθαγένεια, οι δημόσιες υπηρεσίες και η έρευνα / αξιολόγηση που έχει ως επίκεντρο τους χρήστες των υπηρεσιών μας.

www.iars.org.uk

ΣΥΜΠΛΕΞΙΣ / Ελλάδα

Η Σύμπλεξις με έδρα την Ελλάδα είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους μέσω δράσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δεξιότητων και ικανοτήτων, την ενδυνάμωση και την ενεργή συμμετοχή. Η βασική αποστολή του φορέα είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της προώθησης της ενσωμάτωσης και της υποστήριξης πληθυσμιακών ομάδων που απειλούνται από αποκλεισμό. Παράλληλα, στους σκοπούς της εταιρείας συμπεριλαμβάνεται η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο σε επίπεδο υποστήριξης θυμάτων διακρίσεων, όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης και πληροφόρησης.

Οι βασικοί τομείς δραστηριοποίησης της Σύμπλεξις εντάσσονται σε 4 βασικές κατηγορίες:

 • Η κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων μέσω δράσεων που ως στόχο έχουν την εξάλειψη της φτώχειας, την πρόληξη του κοινωνικού αποκλεισμού και την προώθηση της ενσωμάτωσης ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων με έμφαση στις ανάγκες Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
 • Η προστασία και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην προάσπιση των δικαιώματων διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων που δέχονται διακρίσεις, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, τα θύματα βίας και εμπορίας ανθρώπων, ΛΟΑΤΚΙ, Ρομά, ασυνόδευτοι ανήλικοι, μετανάστες και πρόσφυγες.
 • Αναβάθμιση και ενίσχυση των ικανοτήτων ευάλωτων ομάδων με στόχο την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση και στη διαβίου εκπαίδευση, με έμφαση στις ανάγκες ατόμων με χαμηλές δεξιότητες που αντιμετωπίζουν δυσκολία (επαν) ένταξης στην αγορά εργσασίας.
 • Προστασία παιδιών και νέων/ εφήβων μέσω ενεργειών και δράσεων που αποσκοπούν στη μείωση της φτώχειας των νέων, στη βελτίωση της ποιότητας της παιδικής προστασίας και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ανάπτυξης.

symplexis.eu

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) / ΚΥΠΡΟΣ

Tο Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης με βασικό στόχο την προώθηση της καινοτομίας, η οποία μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Μεταξύ άλλων συνεργαζόμαστε με κυβερνητικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις.

Η ομάδα μας αποτελείται από πλήρως καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές με εμπειρία στους τομείς της κοινωνικής καινοτομίας, της κοινωνικής ένταξης, της επιχειρηματικότητας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του σχεδιασμού και της διαχείρισης προγραμμάτων.

Ως οργανισμός, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στις κοινωνικές προκλήσεις με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων και βιώσιμων λύσεων. Οι λύσεις που προτείνουμε είναι αποτέλεσμα της επαφής και της αλληλεπίδρασης όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα ζωής βελτιώνεται όταν αξιοποιηθεί η κοινωνική καινοτομία με στόχο την επίλυση των συστημικών προβλημάτων και την ανάπτυξη προτάσεων που μπορούν να επιφέρουν περισσότερες ευκαιρίες τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, γεγονός που θα οδηγήσει σταδιακά σε μια κοινωνία με περισσότερη δικαιοσύνη.

csicy.com

Ομάδα Ανάπτυξης της Διαφορετικότητας” (DDG) / Λιθουανία

Η ΜΚΟ “Ομάδα Ανάπτυξης της Διαφορετικότητας” (DDG), που ιδρύθηκε το 2012, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την υλοποίηση έργων εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εκπαίδευσης, των ίσων ευκαιριών, της ποικιλομορφίας, της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης.
Ο κύριος στόχος της οργάνωσης είναι η προώθηση και η διαχείριση της διαφορετικότητας απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας βιώσιμης, ανεκτικής και κοινωνικά υπεύθυνης κοινωνίας.

Η οργνάνωση στοχεύει στα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • Να ενημερώνει και να εκπαιδεύει την κοινωνία για τις διάφορες μειονοτικές ομάδες μέσω της διάδοσης αποτελεσμάτων έρευνας, σεμιναρίων, συνεδρίων, δράσεων κατάρτισης και κοινωνικών παρεμβάσεων που μεταξύ άλλων συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων αντιλήψεων της κοινής γνώμης;
 • Να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη και εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών για την προστασία των ευάλωτων ομάδων (συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των διακρίσεων, της προαγωγής της ανεκτικότητας, της προώθησης της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων);
 • Να δημιουργήσει και να αναπτύξει μηχανισμούς διατομεακής συνεργασίας, με στόχο μια αρμονική, ανεκτική και πλήρως ανεπτυγμένη κοινωνία (μεταξύ κυβερνητικών θεσμών, ΜΚΟ, ακαδημαϊκών φορέων, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων του επιχειρηματικού τομέα με στόχο τη διαμόρφωση κοινωνικών πολιτικών και την ανταλλαγή απόψεων);
 • Να ευαισθητοποιήσει σχετικά με το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων στις σύγχρονες κοινωνίες.

www.diversitygroup.lt

CESIE / Ιταλία

Το CESIE είναι ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών και Πρωτοβουλιών με έδρα το Παλέρμο της Σικελίας. Ιδρύθηκε το 2001, εμπνευσμένο από το έργο και τις θεωρίες του κοινωνιολόγου, ακτιβιστή και εκπαιδευτή Ντάνιλο Ντόλτσι (1924-1997).

Αποστολή μας είναι να προωθήσουμε την εκπαιδευτική καινοτομία, τη συμμετοχή και την ανάπτυξη. Το σύνθημα της CESIE, ο κόσμος είναι ένα, εκφράζει τη φιλοσοφία για την οποία λειτουργεί η οργάνωση: ένταξη και ισότητα για όλους.

Η CESIE αποτελείται από 6 βασικές μονάδες:

 • Ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα: προώθηση της προόδου, της αειφόρου και υπεύθυνης έρευνας και της καινοτομίας στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας;
 • Δικαιώματα και δικαιοσύνη: προώθηση της ισότητας, προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων, πρόληψη και ανάπτυξη αντιδράσεων στη βία και στις διακρίσεις;
 • Εκπαίδευση ενηλίκων: αναβάθμιση της διά βίου μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενίσχυση καινοτόμων πρακτικών και ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων για τους ενήλικες;
 • Μετανάστευση: ανάπτυξη αποτελεσματικών και συνεκτικών προσεγγίσεων για τους αιτούντες άσυλο, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες;
 • Σχολείο: βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας στη σχολική εκπαίδευση;
 • Νεολαία: ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της κινητικότητας των νέων.

www.cesie.org

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ιδρύθηκε το 1991, βρίσκεται στην Αθήνα, και αποτελεί ένα μη-κερδοσκοπικό δημόσιο ΑΕΙ. Το πανεπιστήμιο προσφέρει πτυχία και μεταπτυχιακά διπλώματα σε διάφορους τομείς σπουδών. Έχει μια επιλεκτική πολιτική εισαγωγής με βάση τις εθνικές εξετάσεις εισόδου. Το πανεπιστήμιο παρέχει αρκετές ακαδημαϊκές και μη ακαδημαϊκές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες σε φοιτητές, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιοθήκης, της δυνατότητας σπουδών στο εξωτερικό μέσω συμμετοχής σε προγράμματα ανταλλαγών, αλλά και διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.. 

Το πανεπιστήμιο έχει τέσσερα τμήματα

 • Διατροφής και Διαιτολογίας
 • Γεωγραφίας
 • Οικονομικών και οικολογίας
 • Πληροφορικής και Τηλεματικής

τα οποία προσφέρουν τέσσερα προπτυχιακά και πέντε μεταπτυχιακά προγράμματα.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής (DIT) είναι το τέταρτο και πλέον πρόσφατα ιδρυθέν (2006) τμήμα του Πανεπιστημίου. Η αποστολή του τμήματος είναι η προώθηση της Πληροφορικής, κυρίως στους τομείς των δικτύων-κεντρικών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Παρέχει στους φοιτητές τις θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παράδοση τεχνικών λύσεων σε όλους τους τομείς των ΤΠΕ. Το τμήμα διεξάγει επίσης βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις ΤΠΕ, επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής και τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει ή να επιλύσει η τεχνολογική πρόοδος αν είναι προσεκτικά σχεδιασμένη.

Η ομάδα που εμπλέκεται στο έργο συμμετέχει σε έργα έρευνας και ανάπτυξης που σχετίζονται με το λογισμικό και τη διαχείριση δεδομένων και δίνουν έμφαση στην εφαρμογή της πληροφορικής σε διάφορους τομείς, και ειδικά σε τομείς που σχετίζονται με τα υπόλοιπα τμήματα του ιδρύματος. Δημοσιεύουν εκτενώς στα κορυφαία περιοδικά και περιοδικά παγκοσμίως, π.χ. IEEE, ACM, Elsevier, Springer, Wiley και συμμετέχουν σε διάφορα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Εθνικό Ταμείο Έρευνας του Κατάρ, το ταμείο του Εναιαίου Οικονομικού Χώρου κλπ.

www.hua.gr

Υποστηρικτές

Το έργο Children First δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη βοήθεια των:

E

Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza – Comune di Palermo

E

Liceo Scientifico "Ernesto Basile" – Palermo